POPŻ – Podprogram 2020

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuję, iż wydawanie żywności nie nastąpi w miesiącu styczniu z przyczyn niezależnych od nas. Żywność przydzielona na miesiąc styczeń będzie wydana w lutym wraz z paczką za dany miesiąc. Za utrudnienia przepraszamy.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania POPŻ – Podprogram 2020 została wyłączona

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nieodpłatna Pomoc Prawna została wyłączona

POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  1. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Tarnobrzegu  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa Podkarpackiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY  4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI  4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU  3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE  2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ  8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY  2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA  3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY  7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY   10 0,5 5,00
MLEKO UHT  7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY  4 1 4
PASZTET DROBIOWY  2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE  2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  5 0,3 1,50
FILET W OLEJU  7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY  2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY  4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA  8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA  4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY  1 0,5 0,50
 • Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 • Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 • W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 • W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 • Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2020 została wyłączona

Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż obecnie realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa oraz uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowane zostały, między innymi, krótkie formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych, uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Linki do filmów podajemy poniżej:

– link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-ayw24XRPkz

– link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, iż dnia 10 grudnia 2020 roku o godzinie 13:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (2 piętro) odbędzie się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

APEL o ograniczenie spraw załatwianych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych korona wirusem na terenie naszej gminy wprowadzamy ograniczenie bezpośredniej obsługi Mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej. Kierują nami względy bezpieczeństwa
i odpowiedzialności, o którą do Państwa nieustannie apelujemy.

Zachęcamy do wrzucania pism do skrzynki przed budynkiem i załatwiania spraw telefonicznie pod nr. Tel: 15 8762 795 i e-mailowo: ops@opsrudnik.pl.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania APEL o ograniczenie spraw załatwianych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. została wyłączona

Internetowy Moduł Rejestracji – Nieodpłatnej Porady Prawnej

INSTRUKCJA WŁĄCZENIA OPCJI „CZYNNE ZAPISY ON-LINE”

 W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM NPP-NPO

Aktualizacja opcji CZYNNE ZAPISY ON-LINE w systemie możliwa jest jedynie z poziomu konta koordynatora powiatowego (KRD-P). W tym celu należy:

 1. Zalogować się na konto koordynatora danego powiatu i przejść kolejno przez zakładki:  Rejestry à Powiaty  à dany powiat;
 2. W formatce „Dane kontaktowe do rejestracji wizyt” należy zaznaczyć opcję CZYNNE ZAPISY ON-LINE i dokonać wyboru odpowiedniego trybu: Tryb zwykły lub Tryb z art. 28a ustawy:
 3. Wybór Trybu zwykłego oznacza stacjonarne działanie punktów w całym powiecie, z uwzględnieniem szczególnych form świadczenia porad, tj. opcje „PORADA NA ODLEGŁOŚĆ” i „PORADA POZA PUNKTEM”, przeznaczonych odpowiednio dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,
 4. Tryb z art. 28austawy oznacza zdalne działanie punktów w całym powiecie. W tym przypadku porady będą udzielone przez telefon lub Internet.

W obu przypadkach z chwilą wyboru daty wizyty przez osobę uprawnioną i uzupełnienia niezbędnych danych (inicjałów lub numeru wizyty, numeru telefonu i fakultatywnie adresu e-mail) wizyta zostanie zapisana w systemie. Wówczas od strony systemu NPP-NPO:

 1. Wizyta będzie widoczna w kalendarzu wizyt z konta KRD-P;
 2. W przypadku podania adresu e-mail w zgłoszeniu osoba uprawniona otrzyma powiadomienie z potwierdzeniem terminu umówionej wizyty;
 3. Umówiona wizyta będzie widoczna wraz z inicjałami lub numerem sprawy, a także z numerem telefonu osoby uprawnionej na module Wykonawcy w oknie Dzisiejsze wizyty w dniu umówionej wizyty.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Internetowy Moduł Rejestracji – Nieodpłatnej Porady Prawnej została wyłączona

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

RODZINY WSPIERAJACEJ

Jedną z form pomocy rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo – wychowawcze
są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają rodzinie przezwyciężyć problemy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą, która spełni wymogi formalne i uzyska możliwość pełnienia tej funkcji, zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, oraz zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zadaniem rodzin wspierających, nie  jest wyręczanie, lecz pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności
w rodzinie wspieranej. Dzięki rodzinie wspierającej, przy współpracy asystenta rodziny rodzina wspierana ma możliwość poznania pozytywnego funkcjonowania w środowisku, radzenia sobie z problemami dnia codziennego tj. z problemami opiekuńczo wychowawczymi, prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych. Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być źródłem satysfakcji dla tych osób, które chcą  bezinteresownie swój czas poświęcić  rodzinom, które tego potrzebują.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● Istnieje problem uzależnienia.

● Nie ma stałego źródła utrzymania.

● Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi.

● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską.

● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji.

● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

OSOBY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJACEJ ZAPRASZAMY
DO ZGŁASZANIA SWOJEJ KANDYDATURY DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RUDNIKU NAD SANEM

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ została wyłączona

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.opsrudnik.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.opsrudnik.pl

Data publikacji i aktualizacji: 

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18


Status pod względem zgodności

Strona główna Ośrodka Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 Ułatwienia na stronie

Strona Ośrodka Pomocy Społecznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast;

kontrast szary;

negatyw kontrast;

duża czcionka i mała czcionka.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: ops@opsrudnik.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
ul. Kilińskiego 19

Opis wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
i przechodzenie przez obszary kontroli

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem znajduje się przy drodze powiatowej Nr 2504. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony. Wejście główne usytuowane jest od przodu budynku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem mieści się w jednym budynku.  Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów  jest
w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest  podjazd ułatwiający wejście do budynku, przy którym zamontowana jest poręcz. Szerokość drzwi  jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, lecz znajduje się niewielki próg framugowy. Pomieszczenia ośrodka mieszczą się na parterze, w środku budynku nie ma progów.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Ośrodka jest wyznaczone miejsca parkingowego dla osób
z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma także druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnim. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków  przeznaczonych
do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
i zaświadczenia w wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna
za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem została wyłączona

Zaproszenie na Konferencję

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaproszenie na Konferencję została wyłączona