ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

RODZINY WSPIERAJACEJ

Jedną z form pomocy rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo – wychowawcze
są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają rodzinie przezwyciężyć problemy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą, która spełni wymogi formalne i uzyska możliwość pełnienia tej funkcji, zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, oraz zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zadaniem rodzin wspierających, nie  jest wyręczanie, lecz pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności
w rodzinie wspieranej. Dzięki rodzinie wspierającej, przy współpracy asystenta rodziny rodzina wspierana ma możliwość poznania pozytywnego funkcjonowania w środowisku, radzenia sobie z problemami dnia codziennego tj. z problemami opiekuńczo wychowawczymi, prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych. Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być źródłem satysfakcji dla tych osób, które chcą  bezinteresownie swój czas poświęcić  rodzinom, które tego potrzebują.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● Istnieje problem uzależnienia.

● Nie ma stałego źródła utrzymania.

● Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi.

● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską.

● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji.

● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

OSOBY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJACEJ ZAPRASZAMY
DO ZGŁASZANIA SWOJEJ KANDYDATURY DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RUDNIKU NAD SANEM

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ została wyłączona

APEL o ograniczenie spraw załatwianych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych korona wirusem na terenie naszej gminy wprowadzamy ograniczenie bezpośredniej obsługi Mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej. Kierują nami względy bezpieczeństwa
i odpowiedzialności, o którą do Państwa nieustannie apelujemy.

Zachęcamy do wrzucania pism do skrzynki przed budynkiem i załatwiania spraw telefonicznie pod nr. Tel: 15 8762 795 i e-mailowo: ops@opsrudnik.pl.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania APEL o ograniczenie spraw załatwianych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. została wyłączona

Internetowy Moduł Rejestracji – Nieodpłatnej Porady Prawnej

INSTRUKCJA WŁĄCZENIA OPCJI „CZYNNE ZAPISY ON-LINE”

 W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM NPP-NPO

Aktualizacja opcji CZYNNE ZAPISY ON-LINE w systemie możliwa jest jedynie z poziomu konta koordynatora powiatowego (KRD-P). W tym celu należy:

  1. Zalogować się na konto koordynatora danego powiatu i przejść kolejno przez zakładki:  Rejestry à Powiaty  à dany powiat;
  2. W formatce „Dane kontaktowe do rejestracji wizyt” należy zaznaczyć opcję CZYNNE ZAPISY ON-LINE i dokonać wyboru odpowiedniego trybu: Tryb zwykły lub Tryb z art. 28a ustawy:
  3. Wybór Trybu zwykłego oznacza stacjonarne działanie punktów w całym powiecie, z uwzględnieniem szczególnych form świadczenia porad, tj. opcje „PORADA NA ODLEGŁOŚĆ” i „PORADA POZA PUNKTEM”, przeznaczonych odpowiednio dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,
  4. Tryb z art. 28austawy oznacza zdalne działanie punktów w całym powiecie. W tym przypadku porady będą udzielone przez telefon lub Internet.

W obu przypadkach z chwilą wyboru daty wizyty przez osobę uprawnioną i uzupełnienia niezbędnych danych (inicjałów lub numeru wizyty, numeru telefonu i fakultatywnie adresu e-mail) wizyta zostanie zapisana w systemie. Wówczas od strony systemu NPP-NPO:

  1. Wizyta będzie widoczna w kalendarzu wizyt z konta KRD-P;
  2. W przypadku podania adresu e-mail w zgłoszeniu osoba uprawniona otrzyma powiadomienie z potwierdzeniem terminu umówionej wizyty;
  3. Umówiona wizyta będzie widoczna wraz z inicjałami lub numerem sprawy, a także z numerem telefonu osoby uprawnionej na module Wykonawcy w oknie Dzisiejsze wizyty w dniu umówionej wizyty.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Internetowy Moduł Rejestracji – Nieodpłatnej Porady Prawnej została wyłączona

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.opsrudnik.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.opsrudnik.pl

Data publikacji i aktualizacji: 

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18


Status pod względem zgodności

Strona główna Ośrodka Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 Ułatwienia na stronie

Strona Ośrodka Pomocy Społecznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast;

kontrast szary;

negatyw kontrast;

duża czcionka i mała czcionka.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: ops@opsrudnik.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
ul. Kilińskiego 19

Opis wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
i przechodzenie przez obszary kontroli

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem znajduje się przy drodze powiatowej Nr 2504. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony. Wejście główne usytuowane jest od przodu budynku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem mieści się w jednym budynku.  Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów  jest
w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest  podjazd ułatwiający wejście do budynku, przy którym zamontowana jest poręcz. Szerokość drzwi  jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, lecz znajduje się niewielki próg framugowy. Pomieszczenia ośrodka mieszczą się na parterze, w środku budynku nie ma progów.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Ośrodka jest wyznaczone miejsca parkingowego dla osób
z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma także druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnim. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków  przeznaczonych
do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
i zaświadczenia w wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna
za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem została wyłączona

Zaproszenie na Konferencję

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaproszenie na Konferencję została wyłączona

Efekty POPŻ2014-2020 Podprogram 2019

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem przy współpracy z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – sierpień 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 500 osób z terenu naszej gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 31,56011 ton żywności;
– 4680 paczek żywnościowych;
5. W ramach Podprogramu 2019 dla 500 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Prawidłowe przechowywanie i wykorzystanie produktów spożywczych – 1 spotkanie dla 30 uczestników korzystających z POPŻ. •Gospodarowanie budżetem domowym – 3 spotkania dla 71 uczestników korzystających z POPŻ.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Efekty POPŻ2014-2020 Podprogram 2019 została wyłączona

Informacja nt. naboru wniosków na dożywianie dzieci w szkołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków na dożywianie dzieci w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Wniosek dostępny jest do pobrania z linku poniżej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc lipiec 2020 roku.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja nt. naboru wniosków na dożywianie dzieci w szkołach została wyłączona

Informacja dot. wydawania żywności w SIERPNIU 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że żywność za miesiąc czerwiec będzie wydawana 10 SIERPNIA 2020 roku wg. harmonogramu:

Osoby z nazwiskiem na literę A do I (włącznie) –12:00 – 13:30

Osoby z nazwiskiem na literę J do N (włącznie) – 13:30 – 15:00

Osoby z nazwiskiem na literę O do Sz (włącznie) – 15:00 – 16:30

Osoby z nazwiskiem na literę T do Z – 16:30 – 18:00

W związku z obecną sytuacją prosimy o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa (maski, rękawiczki, odstępy) oraz wyznaczonych godzin według harmonogramu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dot. wydawania żywności w SIERPNIU 2020 została wyłączona

Ostrowo – informacja o kolonii

Przypominamy, iż zmianie uległy zarówno termin jak i miejsce kolonii:
Miejsce kolonii: Rzucewo na Ostrowo
Termin kolonii: 27 lipca na 23 lipca

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ostrowo – informacja o kolonii została wyłączona

Gaszyn Challenge

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem przyjął nominację Centrum Wikliniarstwa MOK w Rudniku nad Sanem i z przyjemnością podjęło rękawicę Gaszyn Challenge. Wykonaliśmy swoje zadanie, aby pomóc malutkiej Mai z Mielca.

Nominujemy: Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Wykonanie zadania skutkuje wsparciem zbiórki kwotą 5 zł, natomiast brak wykonania zadania skutkuje wpłatą 10 zł.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Gaszyn Challenge została wyłączona