Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny dla 10 wskazanych przez Zamawiającego rodzin. Łączny wymiar czasu świadczenia usług asystenta rodziny w 2014 roku wynosi nie mniej niż 1340 godzin zegarowych.
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19, 37 – 420 Rudnik nad Sanem udzielił zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RUDNIK NAD SANEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Umowa na wykonanie usługi objętej zamówieniem została podpisana z Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30 091 Kraków (Lider) i Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków (Partner). Wartość zawartej umowy: 64 882,00 zł.
Zamawiający wybrał ofertę ww. Wykonawcy, ponieważ spełniła wszystkie wymagania formalne Zamawiającego. W wyniku oceny oferta otrzymała 100 pkt, przy zastosowaniu kryterium jakim była najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 109796-2014 w dniu 01.04.2014 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19, 37- 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RUDNIK NAD SANEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 5 złożona przez Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30 091 Kraków (Lider) i Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków (Partner).
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (str. 1)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (str. 2)
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie o zamówieniu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
Instrukcje dla wykonawców
Wzór umowy
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5. Formularz wykazu wykonanych usług szkoleniowych
Załącznik nr 6. Formularz oświadczenia o posiadaniu uprawnień

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

14 lutego 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Ofiar Przestępstw

W związku z „Dniem Ofiar Przestępstw” oraz „Tygodniem Ofiar Przestępstw” informujemy, iż w okresie 24 -28 luty 2014 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Nisku udzielają bezpłatnych informacji oraz porad prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Dodatki energetyczne

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej mogą ubiegać się o dodatek energetyczny. Więcej informacji w zakładce dodatki energetyczne.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wydawanie żywności

Informujemy, iż 10 grudnia (wtorek) będzie wydawana żywność. Wszystkie osoby prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. Żywność wydawana będzie wyłącznie: rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, osobom pobierającym zasiłek stały.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ostrzeżenie w związku z niebezpieczeństwem wystąpienia zatruć metanolem

Informacja

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wydawanie żywności

Informujemy, iż 21 października (poniedziałek) będzie wydawana żywność. Wszystkie osoby prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. Żywność wydawana będzie wyłącznie: rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, osobom pobierającym zasiłek stały.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe