Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że do Państwa dyspozycji została udostępniona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP, służącą do składania wniosków za pomocą Internetu. Więcej informacji w zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj! Możesz otrzymać pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 25 września 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne)

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2014/2015.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziała przemocy w rodzinie informuje

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziała przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 18 lipca (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez wdrożenie systemu wsparcia dla członków Zespołu działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Spotkanie organizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem w ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest „zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w województwie podkarpackim”. Celem dodatkowym jest zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Spotkanie prowadzone będzie przez panią psycholog Magdalenę Koczwarę.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Więcej informacji
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 18 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zespół Interdyscyplinarny

Informujemy, iż 4 kwietnia 2014 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem został powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kadencja poprzedniego Zespołu upłynęła 4 lutego 2014 r. Skład nowego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz nowy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zamieszczony na stronie

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny dla 10 wskazanych przez Zamawiającego rodzin. Łączny wymiar czasu świadczenia usług asystenta rodziny w 2014 roku wynosi nie mniej niż 1340 godzin zegarowych.
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ogłasza, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19, 37 – 420 Rudnik nad Sanem udzielił zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RUDNIK NAD SANEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Umowa na wykonanie usługi objętej zamówieniem została podpisana z Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30 091 Kraków (Lider) i Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków (Partner). Wartość zawartej umowy: 64 882,00 zł.
Zamawiający wybrał ofertę ww. Wykonawcy, ponieważ spełniła wszystkie wymagania formalne Zamawiającego. W wyniku oceny oferta otrzymała 100 pkt, przy zastosowaniu kryterium jakim była najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 109796-2014 w dniu 01.04.2014 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe