Świadczenie rodzicielskie

Od dnia 01 stycznia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje między innymi bezrobotnym, studentom, a także osobom wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego również mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenia rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie. Świadczenie to mogą otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Wówczas świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Świadczenie rodzicielskie została wyłączona

Złotówka za złotówkę

Osoby, którym odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz te, które nie składały wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2016 r. mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ustalenia kwoty przekroczenia kryterium dochodowego i ewentualnego przyznania zasiłku rodzinnego pomniejszonego o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Złotówka za złotówkę została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 17 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Zmiana terminu wypłaty świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od miesiąca stycznia 2016 r. ulega zmianie termin wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Świadczenia te będą przekazywane na rachunki bankowe 25-go dnia każdego miesiąca. W sytuacji gdy dzień ten przypadnie na dni wolne od pracy (w sobotę lub niedzielę) wypłata świadczeń nastąpi w pierwszy poprzedzający je dzień roboczy tj. w piątek.
Pozostałe świadczenia czyli zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą tak jak dotychczas tj. 15-go dnia każdego miesiąca. W sytuacji gdy dzień ten przypadnie na dni wolne od pracy (w sobotę lub niedzielę) wypłata świadczeń nastąpi w pierwszy poprzedzający je dzień roboczy tj. w piątek.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana terminu wypłaty świadczeń rodzinnych została wyłączona

Wnioski na stypendia szkolne

Ze względu na zmianę od 1 października 2015 r. wysokości kryterium dochodowego informujemy o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne po 15 września bieżącego roku. Od 1 października obowiązującym kryterium jest kwota 514 zł/netto na osobę w rodzinie.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wnioski na stypendia szkolne została wyłączona

Spotkanie podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem

We czwartek 17 września odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane działania w projekcie Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego trwał od 2008 r. do września bieżącego roku. Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy projektu, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz przedstawiciel firmy prowadzącej szkolenia.
Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy współpracowali przez te lata z naszym Ośrodkiem, wszystkim tym którzy nam pomagali i wspierali.
Prezentacja ze spotkania

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Rudnik nad Sanem została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 24 września 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Stypendia szkolne

Informujemy, iż w zakładce Stypendia szkolne dodane zostały druki na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2015/2016. Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudniku nad Sanem informuje, że 2 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem odbędzie się spotkanie Zespołu.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona