Informacje ogólne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł miesięcznie.

Ww. kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 października 2020 r.

Jednocześnie, od 1 października 2020 r., przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę” . Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem powyższego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

dziecka pozostającego w związku małżeńskim,

rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są dołączyć do wniosku:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.2), dotyczące każdego członka rodziny;

2) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa doświadczenia:

  1. a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albooświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  2. b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisprotokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przedmediatorem,
  3. c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osobyuprawnionej,
  4. d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoływyższej,
  5. e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobęuprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejscazamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

  1. f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lubustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącegoprzedmiotem wniosku.
  2. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wnioskuo świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumentypotwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
  3. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (netto) przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku gdy uzyskanie dochodu nastąpiło w 2022 r. (np. rozpoczęcie pracy, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych);

Prawo do złożenia wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przysługuje niezależnie od tego, czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.

Przewiń do góry
Skip to content