Asystent rodziny

Wraz z nadejściem nowego roku obligatoryjnie rozszerzył się zakres działalności pomocy społecznej. Od pierwszego stycznia zatrudnienie asystentów stało się zadaniem obligatoryjnym, nie zaś jak było do tej pory – dobrowolnym, zależnym od zasobów i możliwości danej gminy.
Przepisy dotyczące zatrudnienia i pracy asystentów reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887).
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Kim jest Asystent Rodziny?

Towarzyszy rodzinie z dziećmi w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent rodziny korzystając z własnego doświadczenia i nabytej wiedzy, wsłuchując się w historię rodziny buduje obraz środowiska wychowawczego w danej rodzinie. Na jego podstawie tworzy wraz z rodziną realne do wykonania plany pracy. Asystentura to inaczej towarzyszenie rodzinie w sytuacjach dnia codziennego, do instytucji (szkoła, lekarz, urząd, Sąd, Policja etc. ) oraz w innych kryzysowych sytuacjach. nie jest na każde zawołanie rodziny. Pracuje w określonych godzinach. Nie należy też do grupy służb interwencyjnych jak policja czy kuratorzy. W kontaktach z rodziną używa dialogu i metod motywowania do zmiany a nie nakazu i przymusu. To rodzina decyduje czy potrzebuje i chce wsparcia asystenta oraz jakich problemów ma dotyczyć jego pomoc. Asystent rodziny cieszy się nawet z najmniejszych sukcesów wspólnie osiągniętych. Nie jest jednak czarodziejem lub cudotwórcą zmieniającym ludzkie życie.

Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje cała rodzina.

Rodzina może sama wystąpić z wnioskiem o objęcie jej wsparciem asystenta. W takiej sytuacji należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem ul. Kilińskiego 19, tel. 15 8762 795

Do funkcji asystenta rodziny zalicza się:
1. funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego,
2. diagnostyczno-monitorującą,
3. opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą,
4. motywująco-aktywizującą,
5. koordynacji działań skierowanych na rodzinę.
Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Przewiń do góry
Skip to content