„Czyste Powietrze”

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie takie wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Jakie dokumenty potrzebne?

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem: opsrudniknadsanem/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19 – w godzinach pracy Ośrodka,
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kilińskiego 19
  37-420 Rudnik nad Sanem

Informacje dotyczące złożenia wniosku można uzyskać telefonicznie pod numerem 15 8762 795, osobiście w siedzibie ośrodka lub na stronie programu www.czystepowietrze.gov.pl

Zasada liczenia dochodu oparta jest na ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tymi przepisami, na potrzeby wyliczenia dochodu, organ jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania drogą elektroniczną części informacji np. od organów podatkowych o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, od organów emerytalno-rentowych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy kwoty otrzymane z tytułu rozliczenia ulgi na dzieci.

Informację o pozostałych dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego, jak również dochody niepodlegające opodatkowaniu, strona musi udokumentować lub oświadczyć samodzielnie. Zatem strona, która otrzymała np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód w pracy za granicą, dochód z gospodarstwa rolnego, wszelkie stypendia, świadczenie rodzicielskie wypłacane w zamian za zasiłek macierzyński, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE, czy przychody osób do 26 roku życia zwolnione z opodatkowania (tzw. ulga dla młodych), musi złożyć oświadczenie o wysokości otrzymanych środków.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku – PDF
 2. Wzór wniosku – WORD
 3. KLAUZULA
 4. OŚWIADCZENIE
Przewiń do góry
Skip to content