„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, iż w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podkarpackim będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu  jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Dnia 14 lutego 2024r. podpisana została umowa na finansowanie zadania realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Wykonawcą zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 186 762,00 zł.
Całkowita wartość wynosi: 186 762,00 zł.
Okres realizacji Programu na terenie Gminy Rudnik nad Sanem: styczeń- grudzień 2024 r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU :
Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Szczegółowych informacji  dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024,  można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach: poniedziałek- piątek 8.00-15.00, lub pod numerem telefonu 15 8762 795.

W załączeniu:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”    dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

KLAUZULA RODO

 

 

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Przewiń do góry
Skip to content