Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.opsrudnik.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.opsrudnik.pl

Data publikacji i aktualizacji: 

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18


Status pod względem zgodności

Strona główna Ośrodka Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 Ułatwienia na stronie

Strona Ośrodka Pomocy Społecznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast;

kontrast szary;

negatyw kontrast;

duża czcionka i mała czcionka.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: ops@opsrudnik.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
ul. Kilińskiego 19

Opis wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
i przechodzenie przez obszary kontroli

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem znajduje się przy drodze powiatowej Nr 2504. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony. Wejście główne usytuowane jest od przodu budynku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem mieści się w jednym budynku.  Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów  jest
w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest  podjazd ułatwiający wejście do budynku, przy którym zamontowana jest poręcz. Szerokość drzwi  jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, lecz znajduje się niewielki próg framugowy. Pomieszczenia ośrodka mieszczą się na parterze, w środku budynku nie ma progów.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Ośrodka jest wyznaczone miejsca parkingowego dla osób
z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma także druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnim. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków  przeznaczonych
do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
i zaświadczenia w wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna
za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Przewiń do góry
Skip to content