Informacje ogólne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy
4. Świadczenie pielęgnacyjne
5. Zasiłek pielęgnacyjny
6. Świadczenie rodzicielskie
oraz Zasiłek dla opiekuna

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2022/2023 zobowiązane są dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
1) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2021 r., innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – załącznik ZSR-05;
2) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2021 r. – załącznik ZSR-07;
3) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
4) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
5) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;
6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
8) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych);
10) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (netto) przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku gdy uzyskanie dochodu nastąpiło w 2022 r. (np. rozpoczęcie pracy, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych);
11) dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – (oświadczenie do dochodu);
12) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Osoba ubiegająca się o przyznanie:
• dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego – załącznik ZSR-08,
2) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – załącznik ZSR-10,
3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
• dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:

1) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania – załącznik ZSR-12,
2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
• dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie to wymagane jest również do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.

Przewiń do góry
Skip to content