Punkt Doradztwa dla Młodzieży, który został utworzony w ramach Programu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim – punkt doradztwa dla młodzieży”

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku od dnia 01.12.2023 r. działa Punkt Doradztwa dla Młodzieży, który został utworzony w ramach Programu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim – punkt doradztwa dla młodzieży”, realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt jest skierowany do osób do 30 roku życia, niepracujących, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, kończących naukę i poszukujących pracy, w tym również do osób niepełnosprawnych.

W Punkcie Doradztwa dla Młodzieży będzie skonsolidowana cała pomoc Urzędu skierowana do osób poniżej 30 r.ż.

Zakres projektu to wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. ż. na zasadzie kompleksowego wsparcia, integrującego usługi publiczne zebrane w nowo utworzonym, w ramach projektu pilotażowego punkcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKIE OSOBY MŁODE DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach działań innowacyjnych, w projekcie pilotażowym zaplanowano:

 1. Ośmiogodzinne staże dla 30 osób do 30 rż. ze stypendium 150% zasiłku dla bezrobotnych wraz z ryczałtem na dojazd.
 2. Dla 25 matek/opiekunów dzieci do lat 6 planujemy (do wyboru) sześciogodzinne staże ze stypendium 120% zasiłku dla bezrobotnych z ryczałtem na opiekę nad dzieckiem i na dojazd.
 3. Granty kompetencyjne, które chcemy przeznaczyć na doskonalenie kompetencji cyfrowych, jak również na kursy zawodowe.
 4. Grant motywacyjny z tytułu dalszego kształcenia w systemie oświatowym, studiów wyższych lub studiów podyplomowych.
 5. Dodatek motywacyjny za podjęcie pierwszej pracy (niesubsydiowanej).
 6. Grant na niwelowanie barier rynku pracy.

W ramach działań projektowych zaprosiliśmy do współpracy doradców zewnętrznych udzielających wsparcia w  następujących obszarach:

 1. pomocy społecznej
 2. wsparcia os. niepełnosprawnych
 3. promocji i higieny zdrowia
 4. pomocy psychologicznej
 5. wsparcia biznesowego
 6. poradnictwa prawnego

Punkt Doradztwa dla Młodzieży, który został utworzony w ramach Programu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim – punkt doradztwa dla młodzieży”
Przewiń do góry
Skip to content