Druki, podania, wnioski

Druki na okres zasiłkowy 2018/19

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – (SR-1)
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – (SR-1Z)
3.Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.) -(ZSR-05)
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS – (ZSR-06)
5.Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – (ZSR-07)
6.Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (ZSR-08)
7. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – (ZSR-10)
8. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania _ZSR-12)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (SR-2)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – (SR-4)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – (SR-3)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (SR-5)

Wniosek o ustaelnie prawa do świadczenia rodzicielskiego (SR-7)

Wszystkie wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.