Informacje ogólne

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

1. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych lub niepublicznych (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego publicznego obowiązku nauki, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych;
b) uczniom, którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 514 zł netto (przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).
c) uczniom zamieszkującym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
d) uczniom, którzy złożą kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.

2. Wniosek należy wypełnić czytelnie.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
– zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
– zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko w przypadku posiadania gospodarstwa o łącznej powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wzwyż),
– w przypadku otrzymywania rent, emerytur – odcinki o wysokości pobieranych świadczeń,
– w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest wymagane zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia, należy wpisać kwotę otrzymywanych świadczeń.

4. W przypadku pobierania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych należy przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium.

5. W przypadku ubiegania się o stypendia dla kilkorga dzieci wystarczy przedstawić jeden komplet załączników. Przy składaniu wniosków należy posiadać oprócz kserokopii, także oryginały wymaganych dokumentów, bądź kopie poświadczone urzędowo.

6. Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur, rachunków i innych dowodów poniesienia kosztów.

7. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych (np. słowniki), stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.

8. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod nr tel. 015 8762 795.