Kryterium dochodowe

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przy czym aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (gdzie pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia), rodzina musi spełniać kryterium dochodowe. Wówczas świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 1200,00 zł. Na drugie i kolejne dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na kryterium dochodowe.