Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem informuje, że na terenie naszej gminy został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem działania Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań osób uprawnionych do przeciwdziałania przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

Pani Maria Lachowicz – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, Przewodnicząca Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Pani Renata Burda – pedagog szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem;
Pani Jolanta Gołąbek – członek Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Pani Małgorzata Gołębiewska – specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem;
Pan Krzysztof Ludian – dzielnicowy Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem;
Pani Ewa Maziarz – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem;
Pani Krystyna Pigoń-Kubik – pedagog szkolny przy Publicznym Gimnazjum w Rudniku nad Sanem;
Pani Bernarda Podstawek-Przybysz – pedagog szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem;
Pani Beata Pucko – specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem;
Pan Mariusz Hertman – dzielnicowy Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem;

Wszystkie zgłoszenia dotyczące stosowania przemocy w środowisku domowym można zgłaszać telefonicznie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 8762795;
Posterunek Policji Rudniku nad Sanem – tel. 15 8775375;
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem – tel. 15 6492186;
telefon interwencyjny (całodobowy) – 607 302 198.


Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem