Informacje ogólne

Procedura ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

1. Pobrać i wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy.

2. Potwierdzić wydatki w administracji budynku, właściciele lokali mieszkalnych przedstawiają zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni użytkowej lokalu oraz wyposażeniu.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany i wypłacany następującym osobom:
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

3. Należy ustalić dochód osób wspólnie zamieszkujących w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Należy ustalić normatywną powierzchnię lokalu.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
– 35 mkw. dla 1 osoby;- 40 mkw. dla 2 osób;- 45 mkw. dla 3 osób; -55 mkw. dla 4 osób;- 65 mkw. dla 5 osób;- 70 mkw. dla 6 osób;
– plus 5 mkw. dla każdej kolejnej osoby w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób.

5. Należy ustalić poniesione wydatki na lokal

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Są to następujące wydatki:
– czynsz,
– opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających,na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
– zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
– odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
– inne niż wyżej wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
– opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
– wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

6. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.